Background

LUXEMBOURG: Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)

Address: 
Saint-Hubert Federation of Hunters of the Grand-Duchy of Luxembourg FSHCL15, rue de l'EcoleL-9167 MertzigLuxembourg
Telephone: 
+352 26 880 988
Fax: 
+352 26 880 989
http://www.fshcl.lu
Member Type: 
Full